Polityka prywatności

Pouczenie o prawach, pozostałe informacje

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie (04-760) przy ul. Patriotów 341, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 78552, dalej zwanej „Spółką”.

Podanie danych jest dobrowolne, z wyjątkiem danych wymaganych na gruncie przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.

Mam prawo do cofnięcia zgody w całości lub w części w dowolnym momencie, w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Spółki (Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy Sp. j. ul. Patriotów 341, 04-760 Warszawa) lub mailem na adres biuro@muehsam.com.pl. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na czynności dokonane przez Spółkę przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu.

Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, w tym do uzyskania potwierdzenia, czy moje dane osobowe są̨ przetwarzane oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną̨ ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Spółkę, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

W takim zakresie, w jakim nie uniemożliwi to realizacji obowiązków administratora danych wynikających z obowiązujących przepisów prawa mam prawo w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy Sp. j. ul. Patriotów 341, 04-760 Warszawa lub mailem na adres biuro@muehsam.com.pl do:

 • żądania sprostowania danych, które są̨ nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w przepisach prawa, w szczególności, gdy kwestionuję prawidłowość danych osobowych lub wnoszę sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający Spółce zweryfikować zasadność żądania,
 • przenoszenia danych, w tym do uzyskania od Spółki przekazanych przeze mnie moich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego oraz prawo do żądania aby – o ile jest to technicznie możliwe – Spółka przesłała innemu administratorowi moje dane osobowe przekazane przeze mnie i przetwarzane na podstawie mojej zgody,
 • usunięcia danych w przypadkach wskazanych w przepisach prawa, w szczególności, gdy dane osobowe nie są̨ już̇ niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych.

Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w zakresie przetwarzania moich danych osobowych.

Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych przez Spółkę w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy Sp. j. ul. Patriotów 341, 04-760 Warszawa lub mailem na adres biuro@muehsam.com.pl, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją. Pomimo sprzeciwu Spółka jest uprawniona dalej przetwarzać moje dane osobowe, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec moich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być

 • pracownicy i współpracownicy Spółki,
 • podwykonawcy Spółki w zakresie, w jakim realizują prace zlecone przez Spółkę.

Nadto moje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub w Unii Europejskiej, podmiotom zajmującym się obsługą prawną lub windykacyjną, firmom szkoleniowym, agencjom marketingowym działającym na zlecenie Spółki. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy ze Spółką wyłącznie w zakresie i na zasadach wskazanych przez Spółkę.

Administrator danych

Administratorem moich danych osobowych jest spółka Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy Sp. j. ul. Patriotów 341, 04-760 Warszawa.

Letter of Rights, Other Information

This information relates to the processing of personal data by Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy spółka jawna with its registered office in Warsaw (04-760) at ul. Patriotów 341, entered by the District Court for the capital city of Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register in the register of entrepreneurs under KRS number 78552, hereinafter referred to as „the Company”.

Providing data is voluntary, with the exception of data required under the tax law and the Accounting Act.

I have the right to withdraw my consent in whole or in part at any time, by way of a written statement sent to the Company’s address (Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy Sp. j. ul. Patriotów 341, 04-760 Warsaw) or by e-mail to biuro@muehsam.com.pl. Withdrawal of consent shall not affect actions taken by the Company prior to receipt of the notice of withdrawal.

I have the right to access my personal data, including to obtain confirmation as to whether my personal data are being processed and to obtain information on, among other things, the purposes of the processing, categories of personal data, categories of recipients to whom personal data have been or will be disclosed, the planned period of storage of personal data, the source of their acquisition by the Company, automated decision making, including profiling.

To the extent that this does not prevent the performance of the duties of the data controller under the applicable law, I have the right by way of a written statement sent to the address Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy Sp. j. ul. Patriotów 341, 04-760 Warsaw or by e-mail to the address biuro@muehsam.com.pl to:

 • require rectification of data which are inaccurate or incomplete,
 • demand that data processing be restricted in cases provided for by law, in particular when I question the correctness of personal data or file an objection to their processing – for a period enabling the Company to verify the legitimacy of the request,
 • transfer of data, including to obtain from the Company my personal data provided by me, in a structured, commonly used machine-readable format and the right to request that, as far as technically possible, the Company send my personal data provided by me and processed on the basis of my consent to another controller,
 • delete data in cases indicated in the law, in particular when personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or for which an effective objection to the processing of such personal data was lodged.

I have the right to lodge a complaint with the supervisory authority regarding the processing of my personal data.

I have the right to object to the processing of my personal data by the Company by way of a written statement sent to Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy Sp. j. ul. Patriotów 341, 04-760 Warsaw or by e-mail to biuro@muehsam.com.pl, for reasons related to my particular situation. Despite the objection, the Company is entitled to further process my personal data if it proves that there are valid legitimate grounds for processing overriding my interests, rights and freedoms or grounds for establishing, defending and pursuing claims.

Recipients of personal data

The recipients of my personal data may be

 • employees and associates of the Company,
 • the Company’s subcontractors to the extent that they carry out work ordered by the Company.

In addition, my personal data may be transferred to entities processing personal data on behalf of the Company, among others, IT service providers based in Poland or in the European Union, entities providing legal services or debt collection, training companies, marketing agencies operating on behalf of the Company. These entities process personal data on the basis of an agreement with the Company only to the extent and on the basis indicated by the Company.

Controller

The controller of my personal data is Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy Sp. j. ul. Patriotów 341, 04-760 Warsaw „.